Zonnepanelen

Zonnepanelen

Formeel valt het opwekken van duurzame stroom met zonnepanelen niet onder 'energie besparen', maar in de praktijk is het de meest populaire verduurzamingsmaatregel.

Waarom? Het is een maatregel die veel positieve impact heeft en relatief weinig moeite kost. Eén keer alles goed (laten) uitzoeken, één keer een besluit nemen, investeren, installeren en gedurende 15-25 jaar profiteren van de opbrengst. Vrijwel alle werkzaamheden gebeuren buiten uw gebouw, dus de overlast is beperkt. Zonnepanelen hebben daarnaast een goed voorspelbaar verdienmodel en zijn mede daarom vaak goed te financieren. Ook dragen ze positief bij aan het energielabel en de duurzame uitstraling van uw organisatie.

Een goede zonnepaneleninstallatie gaat ca. 25 jaar mee en laat zich - bij 'normale' energieprijzen - in ca. 7 tot 10 jaar terugverdienen. Bij de huidige hoge energieprijzen kan dat nog veel sneller!

Belangrijk is om voor kwaliteit te kiezen: een goede installatie, aangelegd door een betrouwbare installateur. Twee belangrijke aandachtgebieden zijn de constructieve veiligheid en de brandveiligheid. Een constructeur moet beoordelen of de dakconstructie sterk genoeg is om de zonnepanelen te dragen. Daarnaast zijn er normen voor brandveilige installaties. Als de installatie is opgeleverd, dan wordt in een Scope 12-inspectie op beide aspecten getoetst. Verzekeraars eisen vrijwel altijd dat u zo'n Scope 12-inspectie laat uitvoeren.

Een belangrijk onderdeel van het verdienmodel van zonnepanelen is het kunnen terugleveren van opgewekte stroom die u niet zelf nodig heeft. Door de krapte op het elektriciteitsnet is dat niet altijd het geval. Als u een kleinverbruikaansluiting heeft, dan mag u altijd stroom terugleveren. Als u een grootverbruikaansluiting heeft, dan moet u toestemming vragen aan uw netbeheerder. Een grootverbruikaansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet die zwaarder dan 3 x 80 Ampère is afgezekerd. In dat geval krijgt u niet alleen een maandelijkse factuur van uw energieleverancier, maar ook een afzonderlijke factuur van uw netbeheerder. Bij een kleinverbruikaansluiting van 3 x 80 Ampère staan alle kosten op één factuur van uw energieleverancier.

Of u een kleinverbruikaansluiting of een grootverbruikaansluiting heeft is ook van belang voor welke subsidieregeling u kunt gebruiken. Daarover leest u meer bij Subsidies.

In de zonnepanelenwereld wordt het vermogen van de installatie uitgedrukt in Wattpiek. Het aantal Wattpiek van een paneel geeft aan hoeveel stroom een paneel onder ideale omstandigheden kan opwekken. In Nederland wekt een installatie van 100.000 Wattpiek gemiddeld ca. 87.500 kWh duurzame stroom per jaar op. Hoeveel het werkelijk is, hangt uiteraard af van het aantal zonuren, maar ook van de locatie in Nederland, de mate van beschaduwing, de hellingshoek van de panelen en hun oriëntatie t.o.v. het noorden.

Over zonnepanelen valt zoveel te vertellen, dat we u graag uitnodigen om een afspraak voor een gratis oriënterend adviesgesprek met één van de adviseurs van het Zakelijk Energieloket te maken. Dit oriënterend adviesgesprek wordt u aangeboden door uw gemeente.

Wilt u alvast globaal berekenen wat uw terugverdientijd is, dan kunt u onze 'businesscase op de achterkant van een bierviltje' invullen.

Wettelijke verplichtingen

Bestaande bedrijfspanden

Eisen bij 'ingrijpende renovatie'

Voor bestaande bedrijfspanden zijn er (nog) geen wettelijke verplichtingen om zonnepanelen te plaatsen, tenzij het bedrijfspand een 'ingrijpende renovatie' ondergaat. In dat geval bent u verplicht een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie op te wekken met zonnepanelen, een zonneboiler en/of een warmtepomp. Er wordt gesproken van een ingrijpende renovatie als meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil (gevels, daken en vloeren) wordt aangepast. Er zijn uitzonderingen waarbij deze eis niet geldt.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energieprestatie-eisen-verbouw-renovatie/hernieuwbare-energie

Label C of beter voor kantoorgebouwen

Voor kantoorgebouwen met een minimaal vloeroppervlak van 100 m2 - waarvan tenminste 50% een kantoorfunctie heeft - geldt per begin 2023 de plicht om een energielabel C of beter te hebben. Zonnepanelen helpen om het energielabel te verbeteren. Hoeveel zonnepanelen u moet plaatsen om energielabel C of beter te behalen, blijkt uit een maatwerkadvies energielabelverbetering.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

Nieuwe bedrijfspanden

De BENG-norm

Voor nieuwe bedrijfspanden heeft het kabinet het voornemen uitgesproken om het plaatsen van zonnepanelen vanaf 2025 verplicht te stellen voor bedrijfsdaken groter dan 250 m2.

Sowieso moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw bedrijfspanden sinds 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Zonnepanelen helpen om aan deze eisen te voldoen. Hoeveel zonnepanelen u moet plaatsen om aan de BENG-norm te voldoen, blijkt uit de BENG-berekening die u nodig heeft bij uw vergunningaanvraag.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/beng

Kosten en besparing

Bij de energietarieven zoals we die tot 2021 kenden verdient een investering in zonnepanelen zich in de meeste gevallen in 7-10 jaar terug. Nu liggen de energietarieven veel hoger en zijn terugverdientijden van 2-4 jaar in veel gevallen haalbaar, als de tarieven gedurende die periode op dit hoge niveau blijven.

Subsidies

Om te weten voor welke subsidieregeling u in aanmerking komt, is het van belang om te weten of u een kleinverbruikaansluiting of een grootverbruikaansluiting heeft. Een grootverbruikaansluiting is een aansluiting op het elektriciteitsnet die zwaarder dan 3 x 80 Ampère is afgezekerd. In dat geval krijgt u niet alleen een maandelijkse factuur van uw energieleverancier, maar ook een afzonderlijke factuur van uw netbeheerder. Bij een kleinverbruikaansluiting van 3 x 80 Ampère staan alle kosten op één factuur van uw energieleverancier.

Subsidies voor kleinverbruikers

De salderingsregeling

Als kleinverbruiker mag u - net als een particulier - salderen. Salderen houdt in dat u stroom die u niet direct zelf gebruikt of opslaat teruglevert aan het openbare stroomnet. U krijgt daar naast een vergoeding voor de stroom ook de energiebelasting en btw over vergoed en kunt de stroom op een ander moment tegen hetzelfde tarief terugkopen. In de huidige regelgeving mogen grootverbruikers niet salderen en kleinverbruikers wel. Inmiddels is door de Rijksoverheid aangekondigd dat - waarschijnlijk vanaf begin 2024 - voor kleinverbruikers het voordeel van de saldering stapsgewijs zal worden teruggebracht. De huidige salderingsregeling wordt zodanig afgebouwd dat investeringen door kleinverbruikers een aantrekkelijke terugverdientijd blijven behouden. U mag salderen tot maximaal uw eigen jaarverbruik. Wekt u jaarlijks nóg meer op, dan zijn energieleveranciers verplicht om voor de terug te leveren stroom een 'redelijke vergoeding' te betalen.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/zonne-energie/wetgeving

De EIA (Energie-investeringsaftrek)

Als kleinverbruiker kunt u onder voorwaarden aanvullend gebruik maken van de EIA. EIA staat voor Energie-investeringsaftrek. Het is dus een investeringsfaciliteit, er wordt (als het om zonnepanelen gaat) een eenmalig belastingvoordeel verstrekt op de investering in een zonnestroominstallatie. Het belastingvoordeel beoogt de kostprijs van duurzaam opgewekte energie te verlagen. De aftrek moet worden aangevraagd binnen drie maanden nadat de investeringsverplichting is aangegaan (de opdracht is verstrekt) en geldt alleen voor nieuwe installatieonderdelen. EIA is beschikbaar voor installaties van tenminste 15.000 Wattpiek (bijvoorbeeld 32 panelen van 470 Wattpiek). Uw belastingpercentage bepaalt uw werkelijke voordeel. Betaalt u (als maatschappelijke organisatie) geen belasting, dan kunt u helaas niet gebruik maken van de EIA. De code voor zonnepanelen in de Energielijst van RVO is 251102.

Een rekenvoorbeeld: de installatie heeft een vermogen van 40.000 Wattpiek. De investering bedraagt €0,75/Wattpiek excl. btw, in totaal €30.000 excl. btw. Er wordt 15% vennootschapsbelasting betaald. De extra fiscale aftrek bedraagt eenmalig 45,5% x €30.000 = €13.650. Tegen 15% vennootschapsbelasting betekent dat een netto voordeel van €2.047,50, bijna 7% van de bruto-investering.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/ondernemers

De ISDE-subsidie

Als kleinverbruiker met een jaarverbruik aan elektriciteit vanaf 50.000 kWh kunt u onder voorwaarden aanvullend gebruik maken van de ISDE-subsidie. ISDE staat voor Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. Het is dus een investeringssubsidie, er wordt (als het om zonnepanelen gaat) een eenmalig subsidiebedrag uitgekeerd bij de aanschaf van de installatie. De subsidie moet vooraf worden aangevraagd en geldt alleen voor nieuwe installatieonderdelen. ISDE-subsidie is beschikbaar voor installaties van tenminste 15.000 Wattpiek (bijvoorbeeld 32 panelen van 470 Wattpiek). De subsidie bedraagt €0,125/Wattpiek.

Een rekenvoorbeeld: de installatie heeft een vermogen van 40.000 Wattpiek. De investering bedraagt €0,75/Wattpiek excl. btw, in totaal €30.000 excl. btw. Er wordt 15% vennootschapsbelasting betaald. De subsidie bedraagt €0,125 x 40.000 = €5.000. Tegen 15% vennootschapsbelasting betekent dat een netto voordeel van €4.250,00, ruim 14% van de bruto-investering.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/zakelijke-gebruikers

EIA en ISDE-subsidie kunnen helaas niet gecombineerd worden.

Subsidies voor grootverbruikers

De SDE++ subsidie

Als grootverbruiker mag u niet salderen en kunt u geen gebruik maken van de EIA en de ISDE-subsidie. U kunt onder voorwaarden wel gebruik maken van de SDE++ subsidie. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. SDE-subsidie is dus een productiesubsidie, er wordt (als het om zonnepanelen gaat) subsidie verstrekt over de opgewekte stroom. De subsidie beoogt het verschil in kostprijs van duurzaam opgewekte energie t.o.v. fossiele energie te compenseren. De subsidie moet worden aangevraagd voordat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd en geldt alleen voor nieuwe installatieonderdelen.

De SDE++ subsidie is een ingewikkelde subsidieregeling. In plaats van een subsidie uitkering op het moment van investeren wordt er subsidie uitgekeerd tijdens de eerste 15-16 jaar waarin de installatie in gebruik is. Elk jaar wordt bepaald wat de gemiddelde marktprijs van stroom is. Het subsidiebedrag wordt daarop aangepast. Is de marktprijs van stroom laag, dan ontvangt u subsidie om toch een aardig rendement te maken. Is de marktprijs van stroom wat hoger, dan ontvangt u wat minder subsidie. Bij een echt hoge marktprijs van stroom ontvangt u geen subsidie, maar is uw verdienmodel beter dan het met subsidie zou zijn. U kunt de SDE-subsidie dan ook beschouwen als een soort 'verzekering tegen lage stroomtarieven'.

Elk jaar is er een aanvraagmogelijkheid die enkele weken tot maanden open staat. In 2022 is dat van 28 juni t/m 5 oktober. Hoe eerder de aanvraag wordt ingediend, hoe groter de kans op toewijzing. Helaas is nooit tussentijds bekend of er nog budget beschikbaar is. Bij een afwijzing kan er een jaar later opnieuw subsidie aangevraagd worden.

Bij het indienen van een subsidieaanvraag moeten twee positieve verklaringen worden bijgevoegd. Een constructeur moet verklaren dat hij heeft berekend dat het dak geschikt is, of vrij eenvoudig geschikt te maken is. De netbeheerder (Stedin) moet een zogenaamde positieve transportindicatie afgegeven, waarmee men aangeeft dat men verwacht dat er voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is om overtollige stroom terug te kunnen leveren.

Als de SDE++ subsidie wordt toegekend, dan heeft u 2 jaar de tijd om de installatie te realiseren. Vanaf het moment van realisatie geeft de subsidiebeschikking 15-16 jaar garantie over de wijze waarop de subsidie wordt berekend en uitgekeerd.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sde

Overige subsidies

De algemene fiscale stimuleringsregeling KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

Alle hierboven genoemde regelingen kunnen onder voorwaarden gecombineerd worden met KIA. KIA is een algemene fiscale stimuleringsregeling die op zich niets met duurzaamheid te maken heeft en staat voor Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het is dus een investeringsfaciliteit, er wordt (als het om zonnepanelen gaat) een eenmalig belastingvoordeel verstrekt op de investering in een zonnestroominstallatie. Het belastingvoordeel wordt verwerkt in de belastingaangifte van het jaar waarin de investeringsverplichting is aangegaan (de opdracht is verstrekt). Er hoeft vooraf geen melding gedaan te worden. KIA kan alleen worden aangevraagd als het totaal aan investeringen van een organisatie in het belastingjaar tussen €2.400 en €332.994 ligt. Het voordeel uit deze regeling is het grootst bij een investering tot €59.939 excl. btw.

Een rekenvoorbeeld: de investering bedraagt €30.000 excl. btw. Er wordt 15% vennootschapsbelasting betaald. De extra fiscale aftrek bedraagt eenmalig 28% x €30.000 = €8.400. Tegen 15% vennootschapsbelasting betekent dat een netto voordeel van €1.260, ruim 4% van de bruto-investering.

Voor meer informatie, zie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia

Provinciale subsidie voor geschikt maken van daken (Zonnig Zuid-Holland)

Voor daken die constructief versterkt moeten worden om zonnepanelen te kunnen plaatsen, of waar eerst asbest gesaneerd moet worden, heeft de provincie Zuid-Holland de subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland. Deze subsidie subsidieert €0,08/Wattpiek als tegemoetkoming in de meerkosten, onafhankelijk van de hoogte van die meerkosten. Deze subsidieregeling is ook beschikbaar voor zonnepanelen op waterbassins, carports boven parkeerterreinen en als een dak beschikbaar gesteld wordt aan een energiecoöperatie.

Een rekenvoorbeeld: de investering in 40.000 Wattpiek aan zonnepanelen bedraagt €30.000 excl. btw, plus €5.000 excl. btw om het dak te versterken. Samen dus €35.000 excl. btw. De regeling subsidieert dan 40.000 x €0,08 = €3.200, wat neerkomt op 64% van de kosten om het dak te versterken.

Voor meer informatie, zie:
https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/zonnig-zuid-holland-subsidie/

Provinciale subsidie voor het gezamenlijk investeren in verduurzaming op een bedrijventerrein (Energie op bedrijventerreinen)

Voor ondernemers op bedrijventerreinen waar een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) of een ondernemersvereniging actief is, bestaat er de mogelijkheid om provinciale subsidie aan te vragen. Dit kan alleen als er tenminste 5 ondernemers zijn die willen investeren in verduurzaming van hun pand. De aanvraag moet worden ingediend door de BIZ of ondernemersvereniging, met een ondersteunende brief van de gemeente.

Ondernemers die meedoen laten een businesscase opstellen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie, verlichting, duurzaam verwarmen en/of duurzaam ventileren. De provincie subsidieert max. 20% van de investering, tot een maximum van €200.000 subsidie voor het hele bedrijventerrein.

Per bedrijventerrein kan er eens in de 3 jaar een aanvraag worden ingediend. Het Zakelijk Energieloket kan de aanvraag verzorgen.

Een rekenvoorbeeld: de investering in 40.000 Wattpiek aan zonnepanelen bedraagt €30.000 excl. btw. De regeling subsidieert dan max. 20% van €30.000 is €6.000.

Voor meer informatie, zie:
https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/verduurzaming-bedrijventerreinen-subsidie/

Doelgroepensubsidies voor sportaccommodaties, maatschappelijk vastgoed en energiecoöperaties

Voor maatschappelijke doelgroepen - die geen gebruik kunnen maken van fiscale stimulering - zijn er nog enkele aantrekkelijke regelingen die ook voor zonnepanelen inzetbaar zijn:

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA).

Deze regeling gaat op 3 oktober 2022 open en subsidieert aan vrijwel alle soorten maatschappelijke organisaties onder voorwaarden 30% van de investering en 50% van het bijbehorende advies, tot een maximum van €2.500.000 per aanvraag.

Voor meer informatie, zie:
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).

Deze regeling subsidieert aan amateursportaccommodaties onder voorwaarden 30% van de investering, tot een maximum van €2.500.000 per aanvraag.

Voor meer informatie, zie:
https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Dit is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat RVO de subsidie 15 jaar lang uitkeert in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh, enigszins vergelijkbaar met de SDE++ subsidieregeling.

Deze regeling kan ingezet worden als u zich aansluit bij een energiecoöperatie.

Voor meer informatie, zie:

Stappenplan

Overweegt u om zonnepanelen op uw bedrijfspand te installeren, laat u dan goed en onafhankelijk informeren en desgewenst ook adviseren door een professionele partij. Die kan u helpen waar u hulp wenst of zelfs volledig ontzorgen. Elk zonnepanelenproject is anders, het is altijd maatwerk. Er komt veel bij kijken, maar het loont de moeite!

Wij adviseren u om het volgende stappenplan te volgen. De eerste stap is gratis en vrijblijvend. De vervolgstappen zijn behoudens eventuele tijdelijke acties geheel voor eigen rekening.

 1. 1

  Gratis oriënterend adviesgesprek

  Start met het maken van een door de gemeente aangeboden gratis oriënterend adviesgesprek. Dat kan hier. We lopen het stappenplan dan met u door.

  Aanmelden orienterend adviesgesprek
 2. 2

  Maatwerkadvies zonnepanelen

  2. Laat - als u daar behoefte aan heeft - een onafhankelijk maatwerkadvies zonnepanelen opstellen. Een maatwerkadvies zonnepanelen van Energieke Regio bestaat uit een legplan, een uitgewerkte businesscase en een adviesgesprek, waarin het advies wordt uitgelegd en uw vragen worden beantwoord. Daarna weet u of zonnepanelen daadwerkelijk interessant voor u zijn.

 3. 3

  Afstemming

  Vervolgens moet er worden afgestemd met:

  • uw verzekeraar, welke eisen die aan zonnepanelen op uw bedrijfspand stelt;
  • een constructeur, die moet bepalen of uw dak sterk genoeg is;
  • netbeheerder Stedin, om te bepalen of uw aansluiting voldoet en of u stroom kunt terugleveren;
  • wellicht uw financier, om te bespreken of uw investering (deels) gefinancierd kan worden;
  • wellicht uw dakdekker, om te laten beoordelen of uw dakbedekking en onderliggende isolatie geschikt zijn voor zonnepanelen.

 4. 4

  Aanvraag subsidies

  Indien van toepassing kunnen er subsidies worden aangevraagd. Zie subsidies. Een eventuele melding voor de EIA moet binnen 3 maanden na de opdrachtverstrekking aan de installateur worden gedaan, ISDE-subsidie moet voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht worden aangevraagd.

 5. 5

  Verzwaren aansluiting

  Indien van toepassing kan er bij netbeheerder Stedin een zwaardere elektra-aansluiting aangevraagd worden.

 6. 6

  Offertes opvragen

  Als alle lichten op groen staan, dan kunnen er offertes opgevraagd worden bij zonnepaneleninstallateurs. U kunt dat zelf doen of dit aan een onafhankelijke adviespartij toevertrouwen. Mocht u dat willen, dan kunt u zich aansluiten bij de collectieve aanbesteding van Energieke Regio. Daarbij kunt u desgewenst zelf installateurs voorstellen. Elke installateur krijgt dezelfde informatie en evenveel kans om zich aan u te presenteren. Wij helpen u vergelijken voor de beste kwaliteit/prijsverhouding. U beslist zelf aan wie de opdracht gegund wordt. Meer over deze aanbestedingsmethode leest u hier.

 7. 7

  Opnieuw afstemming

  Als de installateur gekozen is, dan bereidt die het project technisch voor. Vaak vindt er dan opnieuw afstemming plaats met de verzekeraar, de constructeur, netbeheerder Stedin en eventueel de dakdekker en de financier.

 8. 8

  Installatie en keuringscontrole

  Als de installatie gereed is, dan wordt er een door de verzekeraars geëiste Scope 12-opleverkeuring uitgevoerd. Daarbij wordt gecontroleerd of het plaatsen van de installatie door de constructeur is goedgekeurd en of de installatie aan alle (brand)technische eisen voldoet. De Scope 12-verklaring stuurt u naar uw verzekeraar.

 9. 8

  Aanmelden subsidies

  Indien van toepassing meldt uw installateur de installatie aan voor de SDE++ subsidie.

 10. 8

  Zorgeloos genieten

  10. Met een afgesloten onderhoudscontract kunt u vele jaren zorgeloos genieten van de opbrengst van uw zonnepanelen. Met tussentijds eenmaal vervangen van de omvormers moet uw installatie ca. 25 jaar mee kunnen. Gedurende die periode heeft u zelf geproduceerde groene stroom, beperkt u uw CO2-uitstoot en verdient u uw investering enkele malen terug!

Wilt u wel zonnepanelen, maar niet zelf investeren, dan kunt u uw dak beschikbaar stellen aan een commerciële partij of aan een energiecoöperatie. Wij helpen u graag om deze afweging te maken.